Drukuj

Finansowanie

O wysokości dofinansowania każdej inwestycji decyduje ostatecznie Komisja Europejska na podstawie analiz finansowych i ekonomicznych. W ramach Funduszu Spójności o dofinansowanie, co do zasady, mogą się ubiegać projekty, których wartość przekracza 10 mln euro

Zgodnie z obowiązującymi w zakresie polityki strukturalnej zasadami współfinansowania, pomoc z Funduszu Spójności na określony projekt będzie wynosić maksymalnie od 75% do 85 % kosztów kwalifikowanych.

Pozostałe co najmniej 25% musi zostać zapewnione przez beneficjenta. Środki te mogą pochodzić np. z:

  • budżetu gminy;
  • środków własnych przedsiębiorstw komunalnych;
  • środków NFOŚIGW (dotacji, kredytów);
  • budżetu państwa;
  • innego niezależnego źródła (np. z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju