Drukuj

Problemy oczyszczalni ścieków „Bieławin”

W istniejącym systemie wodno-kanalizacyjnym zidentyfikowano następujące niedobory:

a) w zakresie systemu kanalizacyjnego

• Na oczyszczalni „Bieławin” w jej dzisiejszej postaci występują węzły, które wykazują istotne niedomagania. Obiekty części biologicznej są przeciążone, a znaczna część urządzeń na całej oczyszczalni jest zużyta. W związku z kanalizowaniem nowych obszarów celowa jest modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Chełmie w celu poprawy niewłaściwie funkcjonujących węzłów jak i dostosowania oczyszczalni do prognozowanego obciążenia oraz spełnienia wymagań w zakresie redukcji zanieczyszczeń określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. nr 137, poz. 984) a także Dyrektywy 98/15/WE,

• zbyt niski stopień skanalizowania Aglomeracji Chełm (brak kanalizacji na terenie następujących obszarów miasta: Pszenna/Metalowa, Wiercińskiego/Bazylany, Wolwinów, Budowlana/Ceramiczna, Krańcowa, Wschodnia, Malowane.),

• zły stan techniczny części sieci kanalizacji sanitarnej – kolektor od ulicy Lubelskiej do wejścia do oczyszczalni przy ulicy Bieławin (w 2003 r. nastąpiło zapadnięcie się terenu w osi kanału sanitarnego Ø1000 przy ul. Rejowieckiej – zniszczony kanał został odbudowany).

b) w zakresie systemu wodociągowego

• brak dostępu do sieci wodociągowej dla mieszkańców na terenie części aglomeracji Chełm,

Wypełnienie zobowiązań Traktatu Akcesyjnego w zakresie Dyrektywy 91/271/EWG wymaga wyposażenia aglomeracji w zbiorczy system kanalizacji sanitarnej, z zastrzeżeniem, że w miejscach, gdzie budowa kanalizacji jest nieuzasadniona z powodu braku korzyści dla środowiska lub powodowałaby nadmierne koszty, należy zastosować systemy indywidualne lub inne odpowiednie rozwiązania zapewniające ten sam poziom ochrony środowiska.