Drukuj

Gospodarka wodno-ściekowa

Wodociągi chełmskie, należą do Zakładów Wodociągów i Kanalizacji MPGK Sp.z o. o. w Chełmie należą do nielicznych w regionie o tak długiej tradycji. W 1918 roku miasto nie posiadało sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Mieszkańcy czerpali wodę z licznych studzien własnych i miejskich zasilanych z płytszych warstw wodonośnych. W 1928 roku rozpoczęto prace nad projektem utworzenia sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, które obejmowało Śródmieście oraz osiedle Dyrekcji Kolejowej. Prace nad budową wodociągów miejskich rozpoczęły się 13 lipca 1928 roku.

Wybudowanie sieci wodociągowej w mieście spowodowało konieczność budowy sieci kanalizacyjnej. Na początku 1939 roku prezydent Chełma zlecił przeprojektowanie planów budowy kanalizacji. Wybuch II wojny światowej uniemożliwił realizację projektu. Dopiero po wojnie systematycznie rozpoczęto budowę kanalizacji sanitarnej oraz odbudowę sieci wodociągowej. W latach 1960-1970 intensywny rozwój Chełma wymuszał na władzach miasta budowę infrastruktury komunalnej w zakresie rozbudowy ujęć wody, budowę kolektorów oraz kanałów sanitarnych i deszczowych, a także budowę oczyszczalni ścieków. Nowoczesną mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków rozpoczęto budować w 1962 roku przy ul. Bieławin. W 1968 roku zakończono budowę oczyszczalni ścieków. Głównym inwestorem było Miasto Chełm a inwestorem zastępczym MPGK Sp. z o. o. w Chełmie.

Dostawa wody do sieci miejskich odbywa się z dwóch ujęć wody BARIERA i TRUBAKÓW. Obydwa ujęcia wody zabezpieczają potrzeby mieszkańców miasta Chełma w 100%, a ich zasoby dyspozycyjne nie stanowią ograniczenia dla nowych konsumentów wody. Ujęcie wody Bariera zlokalizowane jest na terenie nieczynnej kopalni kredy cementowni Chełm. W skład ujęcia wchodzi 15 studni głębinowych, strefa ochrony sanitarnej oraz magistrala wodociągowa do stacji przepompowni w Strupinie Małym. Ujęcie wody Trubaków składa się z 9 studni głębinowych, stacji pomp II stopnia, stacji uzdatniania wody i strefy ochrony sanitarnej. Ujęcie to zlokalizowane jest przy ul. Źródlanej.