Drukuj

Cele przedsięwzięcia

Celem przedsięwzięcia „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Chełmie wraz z rozbudową systemu wodno - kanalizacyjnego” jest wyposażenie aglomeracji Chełm w infrastrukturę techniczną umożliwiającą:

  • odbiór i oczyszczenie ścieków komunalnych w aglomeracji Chełm zgodnie z wymogami Dyrektywy 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego,
  • przyczynienie się do wypełnienia wymogów Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych,
  • zapewnienie ciągłości dostaw wody zdatnej do picia, odpowiadającej standardom określonym w Dyrektywie 80/778/EWG z 15 lipca 1980 i 98/83/EC z 3 listopada 1988 w sprawie jakości wody przeznaczonej do picia oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

 

Zakres projektu

W ramach projektu pod nazwą „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Chełmie wraz z rozbudową systemu wodno-kanalizacyjnego” zrealizowane zostaną kontrakty na usługi oraz 4 kontrakty na roboty budowlane tj:

1. Modernizacja oczyszczalni ścieków „Bieławin” w Chełmie.
Projektowana modernizacja oczyszczalni ścieków Bieławin jest szeroko zakrojonym przedsięwzięciem ingerującym w większość istniejących obiektów jak i związanym z budową szeregu nowych obiektów i powstaniem nowych węzłów technologicznych. Celem modernizacji oczyszczalni jest dostosowanie jej skuteczności do wymagań w zakresie redukcji zanieczyszczeń dla RLM > 100 000. Oczyszczalnia, której budowę zakończono w 1996 r. jest obiektem o wielkości zabezpieczającym potrzeby miasta dla 99 000 RLM (równoważna liczba mieszkańców). W 2005 r. Rozporządzeniem Nr 140 Wojewody Lubelskiego z dnia 23 sierpnia 2005 r. została wyznaczona na terenie województwa lubelskiego aglomeracja Chełm położona na terenie miasta i gminy Chełm o RLM (równoważnej liczbie mieszkańców 101 000.) wyposażona w sieć kanalizacji sanitarnej zakończonej oczyszczalnią ścieków w miejscowości Chełm przy ul. Bieławin. Modernizacja ma zarówno wymiar ilościowy, tj. zwiększy ona możliwość przyjęcia większego ładunku zanieczyszczeń jak i wymiar jakościowy – zmodernizowana oczyszczalnia zapewni wyższą jakość oczyszczania ścieków i bardziej zaawansowaną przeróbkę osadów ściekowych.
Układ doprowadzenia ścieków oraz odprowadzenia ścieków oczyszczonych (jak i sam odbiornik ścieków) nie ulegną zmianie.
Z terenu oczyszczalni zostaną wyłączone (nowe ogrodzenie) tereny zaplecza ZWiK obecnie znajdujące się w obrębie terenu oczyszczalni.
Oprócz modernizacji i rozbudowy układu technologicznego w ramach planowanej inwestycji przeprowadzone zostanie także niezbędna modernizacja obiektów zaplecza oczyszczalni, rozbudowa dróg, sieci, systemu cieplnego, systemu wentylacji (z hermetyzacją obiektów i biofiltracją), systemu sterowania i in.
W obrębie części mechanicznej planowane jest zasadniczo utrzymanie istniejącego układu technologicznego obiektów (przepompownia GPS, stacja SK, piaskownik PP, stacja SOSP, osadniki wstępne OWS) z wymianą praktycznie wszystkich istotnych urządzeń technologicznych na tych obiektach. W układzie pozostanie proces sedymentacji wstępnej, ale istniejące osadniki wstępne zostaną zmniejszone. Nową jakością w obrębie części mechanicznej będzie system retencjonowania ścieków w okresie zwiększonych dopływów pogody deszczowej. Dla tej retencji wykorzystany zostanie nieczynny basen fermentacyjny (adaptacja na zbiornik ZSD).
W obrębie części biologicznej planuje się zmianę technologii. Zamiast technologii osadu czynnego w układzie sekwencyjnym wprowadzona zostanie technologia z reaktorem przepływowym (KBR) i wydzielonymi osadnikami wtórnymi OWR. Nowe reaktory powstaną na bazie istniejących reaktorów SBR (a komory beztlenowe KAN wyodrębnione zostaną w kubaturze istniejących osadników wstępnych). Projektowane reaktory KBR będą reaktorami kaskadowymi z trzema parami stref denitryfikacyji i nitryfikacji. Napowietrzanie reaktora KBR realizowane będzie za pomocą sprężonego powietrza dostarczanego z nowej stacji dmuchaw SD. Recyrkulacja osadu z osadników OWR do komór KAN zapewniona będzie przez pompownię PORF. Tak jak obecnie prowadzone będzie uzupełniające dla metod biologicznych chemiczne strącanie fosforu.
Istotną nowością jakościową będzie projektowane doczyszczenie ścieków z resztkowych zawiesin na stacji filtrów tarczowych (tkaninowych) SDF.
W obrębie gospodarki osadowej planowane obok modernizacji istniejących obiektów (komora KZO, zagęszczacze ZG, pompownia POW) powstanie szeregu nowych obiektów związanych z planowanym procesem fermentacji osadów w zamkniętych komorach fermentacyjnych (zbiornik ZOZ, komory ZKF, maszynownia MKF)i wykorzystaniem powstającego przy tym biogazu do produkcji energii elektrycznej i cieplnej oraz suszenia osadu (odsiarczalnia OB., zbiornik ZB, pochodnia PB, stacja SGK). Osad po fermentacji retencjonowany będziew zbiorniku ZOP (adaptacja istniejącego obiektu), a następnie odwadniany mechanicznie w istniejącej stacji SOO (w której wymienione zostanie wyposażenie). Odwodniony osad będzie alternatywnie: higienizowany popiołami lub wapnem w istniejącej, zmodernizowanej stacji SHO lub też kierowany do suszenia w projektowanej suszarni SOS. Będzie to suszarnia słoneczna wspomagana działaniem promienników zasilanych biogazem powstającym na oczyszczalni.

2. Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Antonin, Klonowa, Topolowa, Wolwinów w Chełmie o łącznej długości 4826 mb;

3. Budowa sieci wodociągowej w ulicy Antonin, Klonowa, Topolowa, Wolwinów w Chełmie o łącznej długości 2171 mb;

4. Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Pszenna, Metalowa, Rusałki i ulicach bocznych o łącznej długości 8848 mb;

5. Budowa sieci wodociągowej w ulicach Pszenna, Metalowa, Rusałki i ulicach bocznych o łącznej długości  5949 mb;

6. Modernizacja kolektora sanitarnego od ulicy Lubelskiej do wejścia do oczyszczalni przy ulicy Bieławin o długości 1500 mb.