Drukuj

Jak przyłaczyć się do miejskiej sieci wodno – kanalizacyjnej

Projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na osiedlu Pszenna – Metalowa uwzględnia  przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej dla 175 nieruchomości (projekt budowlany do wglądu).

 

Posesje ujęte w projekcie budowlanym

 • Złożenie wniosku do MPGK o wydanie warunków technicznych (pokój nr 9) na podłączenie posesji do sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej (wniosek + oświadczenie o prawie dysponowania działką lub kopia aktu notarialnego).

 • - tylko właściciele nieruchomości, którzy nie posiadają ważnych warunków technicznych i wykonanego na ich podstawie własnego projektu budowlanego
 • Termin wydania warunków technicznych do 14 dni kalendarzowych.
 • Odbiór warunków osobiście lub pocztą.
 • Po wykonaniu robót instalacyjnych należy wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą (uprawniony geodeta).
 • Właściciel posesji zgłasza się do MPGK telefonicznie (82 563-14-61 do 63 wew. 237) lub osobiście (pokój nr 9) o odbiór wykonanego przyłącza lub przykanalika.
 • Włączenia do wykonanego kanału sanitarnego na wysokości danej posesji może wykonać właściciel nieruchomości po uzgodnieniu z MPGK (w trakcie realizacji robót sieciowych).
 • Włączenie do sieci wodociągowej może nastąpić po zakończeniu robót i odbiorze sieci wodociągowej w ulicy.
 • Wcinkę (włączenie w istniejący rurociąg) do sieci wodociągowej (po zgłoszeniu) wykonuje MPGK na swój koszt, natomiast dalszy odcinek przyłącza wykonuje na swój koszt odbiorca wody.
 • Zawarcie umowy na odprowadzenie ścieków i /lub dostawę wody.
 • Odbiór ścieków nastąpi po odbiorze sieci kanalizacyjnej i przyłącza.

 

Posesje nie ujęte w projekcie budowlanym

Właściciel posesji, która nie została ujęta w projekcie musi spełnić powyższe przesłanki (jak posesje ujęte w projekcie budowlanym) oraz dodatkowo po uzyskaniu warunków technicznych, zobowiązany jest do wykonania na własny koszt projektu technicznego przyłącza.