Drukuj

Zamawiający dokonał zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 27.12.2013 r. Zamawiający dokonał zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w ramach prowadzonego postępowania przetargowego pn.: ,,Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na osiedlu Pszenna - Metalowa". Ponadto została zmieniona data składania ofert na dzień 20.01.2014 r.

Drukuj

Postęp prac na oczyszczalni

Został zlikwidowany osadnik wstępny DORRA, który znajdował się w starej części oczyszczalni. Zbiornik o śr. 26,8 m i głębokości 4,5 m był oskarpowany ziemią na całym obwodzie do wysokości 4m. Wykonawca przed rozbiórką usunął zawartość zbiornika i zutylizował osad, została usunięta ziemia znajdująca się wokół. Zbiornik został rozebrany mechanicznie.

Drukuj

Słoneczne suszarnie osadów

soneczne suszarnie osadow 20131204 1738536077  Oczyszczalnia ścieków Bieławin w Chełmie borykała się z problemem zagospodarowania osadów powstających w procesie biologicznego oczyszczania ścieków. Osad ściekowy powstający w wyniku oczyszczania ścieków nawet po mechanicznym odwodnieniu zawiera ok. 80 % wody. Do gromadzenia odwodnionych osadów przed ich końcowym zagospodarowaniem konieczne jest wykorzystanie dużych powierzchni magazynowych. W związku z powyższym Projekt pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Chełmie wraz z rozbudową systemu wodno – kanalizacyjnego” zakłada budowę słonecznych suszarni osadów , których celem będzie maksymalne wysuszenie osadów. Słoneczne suszarnie pozwolą na zmniejszenie masy osadów z ok. 1440 m³/na tydzień na 475 m³. Dzięki znacznej redukcji masy osadów zmniejszą się także koszty związane m. in. z ich załadunkiem, rozładunkiem, transportem oraz magazynowaniem. Otrzymany osad może być paliwem – wartość opałowa zbliżona do wartości opałowej węgla brunatnego.